Μάθημα 4: Δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα

Knowledge

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τα 24 βασικά δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα και πως μπορούν να τα αξιοποιήσουν στην καθημερινή τους ζωή. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εκπαιδευτούν σε ποικίλους τρόπους για το πως να αναπτύξουν τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα τους.

Skills

  • Οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους στοιχεία καθώς και τους τομείς που ενδέχεται να αναπτύξουν περισσότερο. 
  • Οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να αναπτύξουν δεξιότητές ενδοσκόπησης, στοχαζόμενοι τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα τους. Θα καταφέρουν επίσης να εντοπίσουν σημεία για περαιτέρω ανάπτυξη.

Attitudes

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εντοπίσουν τα δυνατά σημεία του χαρακτήρα τους, να υιοθετήσουν μια πιο θετική αντίληψη για τον εαυτό τους και να τα εφαρμόσουν στην καθημερινή τους ζωή για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Previous module Next module Back to course

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

The content of this website represents the views of the author only. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.