1.2: Δεξιότητες απασχολησιμότητας – Δεξιότητες αναζήτησης εργασίας

Knowledge

Αναγνωρίστε δεξιότητες σχετικές με την αναζήτησης εργασίας

Skills

Εφαρμόστε στρατηγικές αναζήτησης εργασίας για να ακολουθήσετε στόχους που σχετίζονται με την εργασία

Attitudes

Εμπιστευτείτε τη δική σας ικανότητα να βρείτε και να διατηρήσετε μια θέση εργασίας

Previous module Next module Back to course

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

The content of this website represents the views of the author only. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.