Μάθημα 1.1: Δεξιότητες απασχολησιμότητας – Ήπιες Δεξιότητες

Knowledge

  • Προσδιορίσετε παραγωγικές ικανότητες και δεξιότητες. 
  • Αποκτήσετε βασικές γνώσεις σχετικά με τις δεξιότητες απασχολησιμότητας και τις προσωπικές ικανότητες.

Skills

  • Αναλύσετε τη χρήση των δεξιοτήτων σας στην προσωπική σας ζωή και σε καταστάσεις που σχετίζονται με την εργασία 
  • Αναγνωρίσετε τις σχετικές δεξιότητες αναζήτησης εργασίας 
  • Επιδείξετε δεξιότητες ζωής για να σκεφτείτε τις ευκαιρίες απασχόλησης
  • Εξάσκηση βασικών δεξιοτήτων απασχολησιμότητας για το εργατικό δυναμικό 
  • Συμμετέχετε σε ένα παιχνίδι ρόλων για να βελτιώσετε περαιτέρω τις δεξιότητες απασχολησιμότητας

Attitudes

  • Κατανόηση του τρόπου βελτίωσης της αυτονομίας σας 
  • Επιθυμία για συνεχή αυτοβελτίωση
  • Χρήση διαφορετικών μεθόδων μη τυπικής μάθησης για την ενίσχυση των προσωπικών δεξιοτήτων απασχολησιμότητας

Next module Back to course

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

The content of this website represents the views of the author only. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.